آگهی و تبلیغات رایگان اینترنتی
سودایران»صنعت»مواد شیمیایی»فروش مواد مرک آلمان اصلی با تاییدیه
فروش مواد مرک آلمان اصلی با تاییدیه-pic1

واکس : فروش مواد مرک آلمان اصلی با تاییدیه

نام محصول
آب اکسیژنه – 5/2 لیتری
آلفا نفتول – 250 گرمی
آلفا نفتیل امین – 100 گرمی
آلومینیوم سولفات 6 آبه – 1 کیلویی
آلومینیوم نیترات بدون آب - 1 کیلویی
آلومینیوم هیدرواکساید 1 کیلویی
آمونیاک 25% – 2،5 لیتری
آلوم دو پتاس (آلومینیوم پتاسیم سولفات) – 1 کیلویی
آمونیوم استات – 1 کیلویی
آمونیوم آیرونII سولفات – 1 کیلویی
آمونیوم ایرون III سولفات
آمونیوم سولفات – 1 کیلویی
آمونیوم کربنات – 250 گرمی
آمونیوم بی کربنات – 5 کیلویی
اتیل استات – 2،5 لیتری
آمونیوم کلراید – 1 کیلویی
آمونیوم مونو و انادات – 100 گرمی
آمونیوم نیترات – 1 کیلویی
آمونیوم هپتا مولیبدات 4 آبه – 1 کیلویی
دی آمونیوم هیدروژن فسفات – 1 کیلویی
آمونیوم دی هیدروژن فسفات – 500 گرمی
آمینو آنتی پیرین – 10 گرمی
آمینو نفتول سولفونیک اسید – 250 گرمی
آلیزارین رد – 100 گرمی
آنیلین – 1 لیتری
آیرون II کلرید 4 آبه – 1 کیلویی
آیرون II سولفات 7 آبه - 1 کیلویی
آیرون III نیترات –1 کیلویی
اتانول (الکل اتیلیک)– 2،5 لیتری
اتیلن گلیکول– 2،5 لیتری
اتیل آمین هیدروکلراید – 250 گرمی
اتیل متیل کتون– 2،5 لیتری
استارچ (نشاسته) – 1 کیلویی
استارچ 100 گرمی
استیل استون – 1 لیتری
استوفنون- 1 لیتری
استن– 2،5 لیتری
استونیتریل (کرماتوگرافی) – 2،5 لیتری
اسید اولئیک – 1 لیتری
اسید اسپارتیک – 100 گرمی
اسید اگزالیک 2آبه – 1 کیلویی
اسید اوریک – 100 گرمی
اسید پریودیک – 100 گرمی
اسید بنزوئیک – 100 گرمی
اسید بوریک – 1 کیلویی
اسید تارتاریک – 1 کیلویی
اسید تیوگلیکولیک – 1 لیتری
اسید پیکریک– 500 گرمی(هندی)
اسید سولفوریک – 2،5 لیتری
اسید سالسیلیک – 100 گرمی
اسید سولفو سالسیلیک – 1 کیلویی
اسید سولفانیلیک – 100 گرمی
اسید سالیسیلیک – 1 کیلویی
اسید سیتریک – 1 کیلویی
اسید فسفریک – 2،5 لیتری
اسید فلوریدریک – 2،5 لیتری
اسید فورمیک – 2،5 لیتری
اسید فتالیک – 1 کیلویی
اسید فیتیک - 25گرمی
اسید گلوتامیک – 250 گرم
اسید لاکتیک – 2،5 لیتری
اسیدهیدروکلریک – 2،5 لیتری ( اسید کلریدریک )
اسید نیتریک – 2،5 لیتری
اسید متا فسفریک – 100 گرمی
اسید مالئیک – 1 کیلویی
استایرن – 1 لیتری
استامید – 100 گرمی
اریوکروم بلک تی – 100 گرمی
اکسیداز 4n– 5 گرمی
اکسید مس – 100 گرمی
ال سیستنین هیدرو کلراید – 25 گرمی
ال پرولین – 10 گرمی
ال آلانین – 25 گرمی
ال آرژنین – 100 گرمی
ال آرابینوز – 25 گرمی
اریکروم بلک تی – 25 گرمی
اکریل آمید – 1 کیلویی
اورانیل استات – 100 گرمی
ان آمیل الکل – 2،5 لیتری
انتلان - 500 میلی
ان پنتان – 1 لیتری
ان هپتان – 1 لیتری
ان نفتیل آمین – 5 گرمی
ان هگزان – 2،5 لیتری
آنتراسین – 100گرمی
اوره مرک آلمان – 1 کیلویی
اورنج جی – 25 گرمی
ائوزین بلو – 100 گرمی
ایزوبوتیل متیل کتون – 2،5 لیتری
ایزو آمیل الکل – 2،5 لیتری
ایزو بوتانل – 1 لیتری
ایزو پروپیل الکل – 2.5 لیتری
ایندول – 100 گرمی
ایندول استیک اسید – 10 گرمی
ایندول بوتیریک اسید – 25 گرمی
ایندیم کلراید – 10 گرمی
اورسینول – 5 گرمی
باریم کلراید 2 آبه – 1 کیلویی
باریم پراکساید – 1 کیلویی
باریم استات – 1 کیلویی
باریم دی فنیل آمین سولفونیک اسید – 5 گرمی
باریم سولفات – 5 کیلویی
بافر PH1 – 1 لیتری
برم – 1 لیتری
برومو تیمول بلو -25 گرمی
بروسین سولفات – 25گرمی
برموفنل بلو – 25 گرمی
برموکروزول گرین – 5 گرمی
برومو کروزول رد – 5 گرمی
بنزوئیل پر اکساید – 250 گرمی
بنزیل سولفونیل کلراید – 500 گرم
بنزیل الکل – 2.5 لیتری
برومید پتاسیم – 1 کیلویی
برومو بنزن – 250 میلی لیتری
1- بوتانل – 2،5 لیتری
بوتیل هیدروکسی تولوئن(BHT ) دارویی – 1 کیلویی
بوتیل استات – 2،5 لیتری
بوتیل الکل – 2.5 لیتری
بورسین – 25 گرمی
بنزآلدئید – 2،5 لیتری
بنزوفنل – 250 گرمی
بتا نفتول – 1 کیلویی
بی فنیل امید – 1 کیلویی
تترا بوتیل آمونیوم هیدروژن سولفات – 100 گرمی
تترا بوتیل آمونیوم هیدروژن سولفات – 25 گرمی
تترا متیل بنزودین – 1 لیتری
تترا هیدروفوران – 2،5 لیتری
تترا اتیل اورتو سیلیکات 250 میلی لیتر
ترایتون X100 – 1 لیتری
تری کلرو استیک اسید – 1 کیلویی
تری فنیل تترازولیوم کلراید – 10 گرمی
تری اتانول آمین – 2.5 لیتری با خلوص 99.9%
تری اتیل آمین – 2.5 لیتری
تریپان بلو – 5 گرمی
تریپسین – 100 گرمی
تلوریت پتاسیم – 25 گرمی
تولوئن – 2،5 لیتری
تویین20 – 1 لیتری
تویین 80 – 1 لیتری
تیامین – 250 گرمی
تیتانیوم دی اکساید – ا کیلویی
تیترازول بافر 4 – آمپول
تیترازول بافر 7 – آمپول
تیترازول سود 1 نرمال – آمپول
تیترازول کلرئیدریک 1،. نرمال – آمپول
تیترازول نیترات نقره 1،. نرمال – آمپول
تیو سیانات امونیوم – 1 کیلویی
تیمول بلو – 25 گرمی
تیوسیانات جیوه – 25 گرمی
پارافین – 2،5 لیتری
پارانیتروآنیلین – 250گرم
پنتا اکسید فسفر – 1 کیلویی
پتاسیم هیدرواکساید – 1 کیلویی
پترولیوم بنزن – 5 لیتری
1- پروپانل – 2،5 لیتری
2- پروپانل – 2،5 لیتری
پتاسیم دی کرومات – 1 کیلویی
پتاسیم کرومات – 1 کیلویی
پتاسیم انتیمونی اکسی تارتارات – 250 گرمی
پتاسیم پرمنگنات – 1 کیلویی
پتاسیم پرمنگنات pa – 250 گرمی
پتاسیم پریدات – 010 گرمی
پتاسیم سیترات – 5 کیلویی
پتاسیم سولفات – 1 کیلویی
پتاسیم کرومات – 250 گرمی
پتاسیم کربنات - 1 کیلویی
پتاسیم کلراید – 1 کیلویی
پتاسیم فروسیانید (پتاسیم هگزاسیانو فرات) – 100گرمی
دی پتاسیم هیدروژن فسفات 3آبه – 1 کیلویی
پتاسیم اگزالات هیدرات – 1 کیلویی
پتاسیم دی هیدروژن فسفات – 1کیلویی
پتاسیم نیترات – 1کیلویی
پتاسیم هگزاسیانوفرات – 1 کیلویی
پتاسیم هیدروژن فتالات – 250 گرمی
پتاسیم هیدروژن کربنات –1 کیلویی
پتاسیم یدات – 500 گرمی
پتاسیم یدید – 250 گرمی
پرولین – 10 گرمی
پلی اتیلن گلایکول6000 – 1 کیلویی
پروپیلن گلیکول – 1 لیتری
پودر مس – 250 گرمی
دی اتیل اتر – 5 لیتری
دی اتیل امین – 1 لیتری
دی استیل منوکسیم – 100 گرمی
دی اکسان – 1 لیتری
دی اکسید سلنیوم – 50 گرمی
دی کرومات امونیوم – 1 کیلویی
دی کلرومتان – 2،5 لیتری
دی متیل سولفواکساید – 1 لیتری
دی متیل سولفوکساید دوتره – 100 میلی لیتری
دی متیل فرمامید – 2،5 لیتری
سدیم تیو سولفات – 2،5 کیلویی
دی متیل گلی اکسیم – 100 گرم
دی نیترو فنیل هیدرازین – 25 گرمی
دی سولفین بلو – 25 گرمی
دی سدیم هیدروژن فسفات – 5 کیلویی
دی فنیل آمین – 100 گرمی
رایت – 25 گرمی
روغن امرسیون – 100 میلی
روغن سیلیکون – 100 میلی
روی سولفات – 1 کیلو
روی – 1 کیلویی
روی نیترات – 250 گرمی
رزورسینول – 100 گرم
زایلن سیانول – 5 گرمی
ژلاتین – 1 کیلویی
ساکاروز – 1 کیلویی
ستاولن – 100 گرمی
سدیم ازاید – 100 گرمی
سدیم استات – 1 کیلویی
سدیم ارسنیت – 1 لیتر
سدیم پتاسیم تارتارات – 1کیلویی
سدیم بروماید – 1 کیلویی
سدیم بوروهیدرید – 100 گرم
سدیم بی کربنات – 500گرمی
سدیم سولفید – 1 کیلویی
سدیم بنزوات – 25 کیلویی
سدیم دی کرومات – 1 کیلویی
سدیم پرسولفات – 1 کیلویی
سدیم پیرو فسفات – 1 کیلویی
سدیم تترابورات10 ابه – 1 کیلویی
سدیم پراکسید – 100 گرمی
سیلیکاژل TLC1 – کد5554
سدیم دی هیدروژن فسفات – 1 کیلویی
سدیم دی تیونیت – 500 گرمی
دی سدیم هیدروژن فسفات – 1 کیلویی
سدیم دودسیل سولفات – 1 کیلویی
سدیم سولفات10 آبه – 5/2 کیلویی
سدیم سولفیت – 1 کیلویی
سدیم لاکتات50% – 2.5لیتری
دی سدیم ساکسینات – 100 گرمی
تری سدیم سیترات 2 آبه – 1 کیلویی
تری سدیم فسفات – 1 کیلویی
دی سدیم اگزالات – 1 کیلویی
سدیم فلوراید – 1 کیلویی
سدیم کربنات – 1 کیلویی
سدیم کلراید نمک – 1 کیلویی
سدیم متا پریدات – 50 گرمی
سدیم نیترات – 1 کیلویی
سدیم نیتریت- 1 کیلویی
سدیم هیدروکسید (سود) – 1 کیلویی
سرب استات – 1 کیلویی
سدیم یدید – 250 گرمی
سرب نیترات – 1 کیلویی
سرب اکساید – بسته 5 کیلویی
سدیم فلوراید – 100 گرمی
سولفولان – 250 میلی لیتری
سیکلو هگزانون – 2.5 لیتری
سیلیکاژل – 1 کیلویی
سیلیسیم کربید BDH – 500 گرمی
فایکول – 5 گرمی
فرمالین – 2،5 لیتری
فروکتوز – 100 گرمی
پتاسیم هگزا سیانو فرات – 1 کیلویی
فلوکسین B – 10 گرمی
فنانترولین – 10 گرمی
اورتو فنانترولین کلراید – 10 گرمی
فنل – 1 کیلو
فنل فتالین – 100 گرمی
فنیل هیدرازین هیدروکلراید – 100 گرمی
فوشین بازیک – 100 گرمی
فوشین اسیدی – 25 گرمی
فرکتوز – 1 کیلویی
فورفورال – 1 لیتری
قلع پودر – 250 گرمی
کادمیوم سولفات – 100 گرمی
کادمیوم استات 2 ابه- 500گرمی
کارل فیشر – 1 لیتری
کواکس ( دی متیل آمینو بنزالدئید ) – 100 گرمی
کلسیم استات – 1 کیلو
کلسیم هیدروژن فسفات – 500 گرمی
کلسیم اکساید – 500 گرمی
کلسیم فلوراید – 250 گرمی
کلروفرم – 2،5 لیتری
کلروفرم دوتره – 25 میلی لیتری
کینولین – 1 لیتری
کلرید فریک 6 ابه – 250 گرمی
کلرو بنزن – 1 لیتری
کلرید استرانسیوم 6 آبه –250 گرمی
کلرید آلومینیوم – 1 کیلویی
کلرید اهنIII 6 آبه – 1 کیلو
کلرید باریم – 1 کیلویی
کلرید روی – 1 کیلویی
کلرید زیرکونیوم – 250 گرمی
کلرید مس II – 1 کیلویی
کلرید طلا – 1 گرمی
کلرید کلسیم – 1 کیلویی
کلرید لیتیوم – 100 گرمی
کلرید کروم II – 500 گرمی
کلرید کبالت II – 100 گرمی
کلرید نیکل – 250 گرمی
کلرید منگنز – 1 کیلویی
کلرید منیزیم- 1 کیلویی
کلرید قلع II – 1 کیلویی
کربنات کلسیم- 1 کیلویی
کربن اکتیو گرانول – 1 کیلویی
کریستال ویولت – 25 گرمی
کربن دی سولفید – 1 لیتری
کوپر(مس) سولفات – 1 کیلویی
کنگورد – 25 گرمی
گلوکز – 1 کیلویی
گزیلن – 2،5 لیتری
گزیلن اورنج – 5 گرمی
گیمسا – 100 گرمی
لانتانیوم نیترات – بسته 100 گرمی
لسیتین (تخم مرغی) – 1 کیلویی
لیتموس – 100 گرمی
لیتیوم نیترات – 1 کیلویی
لوسین – 25 گرمی
مالتوز – 100 گرمی
مالاشیت گرین – 100 گرمی
متانل – 2،5 لیتری
متانل pa – 2،5 لیتری
متانل کروماتوگرافی – 2،5 لیتری
متانل خشک کروماتوگرافی – 2،5 لیتری
متیل اورنج – 100 گرمی
متیل رد – 100 گرمی
متیل بلو – 100 گرمی
متیونین – 25 گرمی
مرکوری(جیوه) اکسید – 100 گرمی
مرکوری(جیوه) سولفات – 100گرمی
مرکوری ( جیوه ) – 250 گرمی
مرکوری (جیوه) کلراید -100 گرمی
منیزیم سولفات – 2،5کیلویی
منیزیم – 250 گرمی
موراکسید ( ملح مرده ) – 25 گرمی
مورین – 5 گرمی
نسلر A – 500 میلی
نفتالین – 1 کیلو
نیترات بیسموت – 250 گرمی
نیکل II نیترات – 1 کیلویی
نیکل اکسید – 100 گرمی
نین هیدرین – 10 گرمی
ویولت دوژانسیون – 25 گرمی
هگزا متیلن تترامین - 1کیلویی
هماتوکسیلین مایع – 2،5 لیتری
هیدرازین هیدرواکساید – 1 لیتر
هیدروکسیل امین هیدروکلراید – 1 کیلویی
هیامین – 1 لیتری
هیستیدین – 25 گرمیمرک
هیدرازین سولفات – 25 گرمی
ید – 100 گرمی
EDTA – 1 کیلویی
EDTA – 25 کیلویی
EDTA پتاسیم دار – 100 گرمی
سیلور (نقره)سولفات – 100 گرمی
بافر پ هاش 10 – 1 لیتری
بافر پ هاش 4 – 1 لیتری
بافر پ هاش 7 – 1 لیتری
تلوریت پتاسیم-25 گرمی
محیط کشت لیزین آیرون آگار – 500 گرمی
محیط کشت مانیتول سالت آگار – 500 گرمی
محیط کشت مولر هینتون آگار – 500 گرمی
محیط کشت مکانکی آگار – 500 گرمی
محیط کشت نوترینت آگار – 500 گرمی
اسید اوریک 250
اسید اوریک 500
فسفر 500
کلسترول 250گرمی
کلسترول 500
متیل اورانژ-25 گرمی
دی اتیل آمین – 1 لیتری
اسید بنزوئیک – 250 گرمی
اسید کلریدریک0.1 – تیترازول

برای اطلاعات با شماره

09122069404 - 77133423بابک مسیحی تماس حاصل

فرمایید. با تشکر

به روز شده در:۱۳۹۵/۱۲/۲
مشخصات آگهی
آگهی دهنده: بابک مسیحی
expired
(اطلاعات تماس نشان داده نخواهد شد برای مشاهده آگهی های مشابه به پایین همین صفحه مراجعه نمایید.)
ایمیل:
موقعیت: استان تهران - تهران - مواد شیمیایی در تهران
آدرس: نارمک
بازدید: 482 بار
واکس
مواد شوینده کارواش

www.glanzchemical.ir شرکت نانو گستران دماوند فروشنده انواع مواد و وسایل شست و شوی نانو در زمینه کارواش از سه برند برتر آلمانی،ترک و ایرانی... بهترین ها را از ما بخواهید... لیست محصولات نانو: 1- مایع موتور شوی نانو 2- شامپو صفر شویی نانو (توشویی) 3- مایع صفرشویی نانو ( توشویی ) 4- واکس

نصرتی - تهران - تلفن: 09363840360

تامین مواد اولیه فایبر گلاس رنگ و مواد ش

شرکت شیمکا تامین کننده رزین پلی استر غیراشباع و وارد کننده الیاف شیشه و سایر مشتقات فایبر گلاس شامل کبالت پراکساید اروزیل واکس و... آمادگی خود را جهت همکاری با فعالان این بخش اعلام می دارد جهت سفارش کالا و آگاهی از قیمت های پایه لطفا باشماره زیر تماس بگیرید دفتر تهران

محمد میکانیکی - تهران - تلفن: 09195015337

فروش بیزواکس غیر چینی مناسب

فروش موم زنبور عسل بیزواکس 100 درصد خالص غیر چینی بدون هیچگونه ناخالصی و پارافین و ... صد درصد بهتر و مناسب تر از بیزواکس های چینی با کیفیت تضمینی و برترین خلوص آماده همکاری با شرکت های ایرانی مرتبط و فروش به صورت جزئی و عمده و ثابت با قیمت مناسب حتما با مسئول فروش در ارتباط باشید

بیزواکس - تهران - تلفن: 09224435919

مواد اولیه فایبرگلاس و کامپوزیت

فروش رزین پلی استر مخصوص مجسمه لایه گذاری قطعات سخت و تولید ورق –رزین اپوکسی –سیلیکونهای قالبگیری –انواع الیاف سوزنی-فروش الیاف سینا حصیری کد 400 و 600گرمی و سوزنی کد 450و 300و225گرمی پودری و روغنی و الیاف کربن - حصیری – کرومت – چاپت کربن - داکرون – کولار –پراکسید و کبالت واکس های

حمید بهرام نژاد - تهران -

فروش پودر کپسول آتش نشانی

فروش انواع پودر آتش نشانی در کلاس d.a.c. انواع فوم کپسول 3%.6% بیواکست.بیوورسال شارژ و فروش خاموش کنندهای دستی اجرا سیستم های اعلام و اطفاع حریق

toofan951 - رباط کریم -